Klapy przewietrzające

Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na jakość architektury jest zapewnienie komfortu mikroklimatycznego wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na energooszczędność budynku coraz częściej stosowane są naturalne sposoby wentylacji. Sterowanie przewietrzaniem naturalnym jest zatem optymalnym uzupełnieniem albo nawet alternatywą dla konwencjonalnej instalacji klimatyzacyjnej.

Klapy przewietrzające - informacje

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, a także w innych pomieszczeniach, które nie mają okien otwieranych, należy zapewnić wentylację.

Instalacje przewietrzania naturalnego funkcjonują na zasadzie termicznego ciągu wznoszącego. Ciepłe powietrze jest w tym przypadku odprowadzane z budynku przez klapy wentylacyjne sterowanie silnikami elektrycznymi, a jednocześnie zapewniony zostaje dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Sterowanie klapami wentylacyjnymi odbywa się za pomocą przycisków ręcznych lub układów obsługi zdalnej, jak również za pośrednictwem czujników automatycznych i aparatury scentralizowanej.

Zobacz oferowane produkty
Klapy przewietrzające wolnostojące (świetliki przewietrzające)

Klapy przewietrzające wolnostojące (świetliki przewietrzające)

Świetliki piramidowe mogą być wyposażone w kwatery otwierane, które wykonuje się w wymiarach...

Zobacz więcej
Klapy przewietrzające montowane w pasmach świetlnych

Klapy przewietrzające montowane w pasmach świetlnych

Pasma świetlne mogą być wyposażone w kwatery otwierane zapewniające przewietrzanie...

Zobacz więcej
Elementy systemu przewietrzania

Elementy systemu przewietrzania

Czujnik wiatru współpracuje z centralą pogodową, automatycznie zamykając okna, gdy siła wiatru przekracza zdefiniowane wartości.

Zobacz więcej
Pobieranie pliku
Wpisz Hasło