Klapy przewietrzające

Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na jakość architektury jest zapewnienie komfortu mikroklimatycznego wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na energooszczędność budynku coraz częściej stosowane są naturalne sposoby wentylacji. Sterowanie przewietrzaniem naturalnym jest zatem optymalnym uzupełnieniem albo nawet alternatywą dla konwencjonalnej instalacji klimatyzacyjnej.

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, a także w innych pomieszczeniach, które nie mają okien otwieranych, należy zapewnić wentylację.

Instalacje przewietrzania naturalnego funkcjonują na zasadzie termicznego ciągu wznoszącego. Ciepłe powietrze jest w tym przypadku odprowadzane z budynku przez klapy wentylacyjne sterowanie silnikami elektrycznymi, a jednocześnie zapewniony zostaje dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Sterowanie klapami wentylacyjnymi odbywa się za pomocą przycisków ręcznych lub układów obsługi zdalnej, jak również za pośrednictwem czujników automatycznych i aparatury scentralizowanej.

Oferowane produkty

Pobieranie pliku
Wpisz Hasło