Pasma świetlne

Pasma świetlne wykonane są w celu doświetlenia światłem naturalnym dużych obiektów, takich jak hale przemysłowe, magazyny, wiaty. Najczęściej stosowane są pasma świetlne z płyt poliwęglanowych SRO lub NRO ( BROOF (t1)) . Pasma świetlne zapewniają optymalne doświetlenie przestrzeni wewnątrz budynku przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zużycia energii elektrycznej. Stosowane są zarówno na dachach krytych papą bądź membraną, jak i płytami warstwowymi. Najczęściej montowane są wzdłuż kalenicy, symetrycznie po obu jej stronach. Na dachach krytych papą możliwe jest również dowolne ich usytuowanie w połaci dachu przy zastosowaniu podstawy o odpowiednio dobranej wysokości.

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie naturalne, dostosowane do przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 w/w Rozporządzenia oraz w Polskich Normach.

Nasze pasma świetlne zostały poddane badaniom przez Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych (Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488)  zgodnie z normami PN-EN 14963:2006 i PN-EN 12207:2001.
Nasze produkty przeszły pozytywnie badania wytrzymałościowe, na wodoszczelność i przepuszczalność powietrza i otrzymały odpowiednie klasyfikacje, których podstawą wydania były raporty klasyfikacyjne. Wyniki badań w zakresie sprawdzanych właściwości pozwalają na znakowanie naszych produktów znakiem CE.


Oferowane produkty

Pobieranie pliku
Wpisz Hasło