Sterowanie pneumatyczne

Elementem wykonawczym mechanizmu pneumatycznego jest siłownik pneumatyczny zasilany CO2 pochodzącym z naboi sprężonego CO2 o masie zależnej od rozmiarów klapy. Jeśli zajdzie konieczność montażu klapy z funkcją przewietrzania należy dodatkowo zastosować siłownik elektryczny do funkcji przewietrzania. Wyzwalanie następuje poprzez termowyzwalacz, skrzynkę sterowniczą lub ręcznie.

Sterowanie pneumatyczne

sterowanie-pneumatyczne.[1]

Elementy układu pneumatycznego systemu oddymiania

Siłowniki pneumatyczne - są elementami napędowymi mechanizmów otwierania klap. Czynnikiem roboczym może stanowić CO2 pochodzący od termowyzwalacza alkoholowego.

Termobezpiecznik alkoholowy - stanowi automatyczny termiczny wyzwalacz przeznaczony do sterowania urządzeniami oddymiającymi w systemach otwierania klap dymowych w których czynnikiem roboczym jest sprężony CO2.

Naboje ze sprężonym CO2 - są źródłem energii urządzeń sterujących pneumatycznych. W szczególności stosuje się je w termobezpiecznikach alkoholowych. Po przebiciu naboju, jego zawartość zostaje całkowicie opróżniona. Zaletą naboi jest możliwość ich regeneracji.

Ampułki alkoholowe - są elementem termoczułym w termobezpiecznikach alkoholowych, skalibrowanym na temperatury: 68°C, 93°C lub 140°C ( w zależności od potrzeb i przepisów p. poż.).

Skrzynki sterownicze - przeznaczone są do zdalnego alarmowego otwarcia i zamknięcia jednej lub wielu klap dymowych za pomocą sprężonego CO2. Otwarcie klap odbywa się poprzez zadziałanie ręczne na urządzenie wyzwalające lub zdalne wyzwolenie przez odpowiednie moduły elektryczne. Zamkniecie klap odbywa się poprzez zadziałanie ręczne na urządzenie wyzwalające. Skrzynki montuje się najczęściej na klatkach schodowych lub w pomieszczeniach ochrony..

Moduł elektryczny do szafy lub skrzynki sterowniczej - jest urządzeniem przystosowanym do zamontowania we wszystkich sterowniczych urządzeniach przekazujących z wyjściem pneumatycznym. Za pomocą zastosowanego elektromagnesu moduł wyzwala energię mechaniczną do uruchomienia jednej lub dwóch dźwigni sterowania ręcznego w jednym lub dwóch przebijakach naboju CO2, po otrzymaniu rozkazu zdalnego sterowania elektrycznego poprzez podanie ( moduł "na impuls") lub zanik napięcia (moduł "na przerwę").

Pobieranie pliku
Wpisz Hasło